Oferta

Dla klientów
indywidualnych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

w tym między innymi: rozwód, separacja, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie kontaktów, władza rodzicielska, przysposobienie, rozliczenie konkubinatu

Prawo cywilne

sprawy o zapłatę należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, umów i czynów niedozwolonych, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie – szkody na osobie i majątku, błędy medyczne, sprawy dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy dotyczące nieruchomości – umowy sprzedaży nieruchomości, lokalu, zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną, zasiedzenie, ustanowienie służebności, ochrona własności i posiadania, sprawy wieczystoksięgowe.

Prawo spadkowe

sprawy o zapłatę należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, umów i czynów niedozwolonych, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie – szkody na osobie i majątku, błędy medyczne, sprawy dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy dotyczące nieruchomości – umowy sprzedaży nieruchomości, lokalu, zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną, zasiedzenie, ustanowienie służebności, ochrona własności i posiadania, sprawy wieczystoksięgowe.

Prawo karne

obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, przygotowywanie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego, sprawy o wykroczenia, sprawy z zakresu prawa karnoskarbowego i z zakresu postępowania wykonawczego.

Prawo pracy

opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, reprezentowanie pracowników w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Prawo administracyjne

reprezentowanie stron przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, skarg do sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oferta

Dla podmiotów gospodarczych

PRAWO HANDLOWE/GOSPODARCZE

tworzenie i likwidacja spółek, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, przygotowywanie projektów umów handlowych, regulaminów, negocjacje biznesowe, reprezentacja w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami, egzekucja należności.

Prawo pracy

sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych, reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Prawo karne

obrona przedsiębiorców jak i reprezentacja po stronie oskarżyciela posiłkowego, sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, przygotowywanie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, sprawy z zakresu prawa karnoskarbowego oraz z zakresu postępowania wykonawczego.