Wierzyciel sprzedał Twoją wierzytelność?

Otrzymałeś nakaz zapłaty od Prokury Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?


Co dalej? NIC STRACONEGO!

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu dłużników w sprawach wytaczanych przez Fundusze o należności z tytułu kredytów, pożyczek. Bardzo często Instytucje te popełniają błędy, które są szansą na oddalenie powództwa.

Wiemy, że sprawy te są skomplikowane pod względem prawnym dlatego też Nasza Kancelaria pro bono dokona analizy Twojej sytuacji na podstawie otrzymanego pozwu lub nakazu zapłaty.

Otrzymując pozew od Funduszu sekurytyzacyjnego na pewno nie wolno go ignorować. Na podstawie uprzednio dokonanej cesji, co do zasady, Instytucje te mają bowiem prawo samodzielnie dochodzić wierzytelności od dłużników, mimo iż brak jest bezpośredniej umowy. Jeśli zaniechamy jakichkolwiek działań Sąd najczęściej uzna, że przyznaliśmy twierdzenia zawarte w pozwie i zasądzi dochodzoną pozwem kwotę. Podobnie niezaskarżenie nakazu zapłaty skutkuje jego prawomocnością.

W odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie podnieść należy wszelkie znane nam zarzuty. 

Bardzo często Fundusze licząc, że zniechęci to potencjalnego dłużnika składają pozew do Sądu miejscowo niewłaściwego, znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania dłużnika. Zmiana właściwości sądu następuje bowiem dopiero na wyraźny zarzut pozwanego i to przed wdaniem się w spór.

Z uwagi na indywidualny charakter przedmiotowych spraw, twierdzenia i zarzuty mogą być różne. Zazwyczaj dotyczą one jednak:

W sprawach tego rodzaju bardzo często nawet jeśli nie uda się doprowadzić do całkowitego oddalenia roszczenia można wpłynąć na jego wysokość, chociażby w zakresie nieprawidłowo naliczanych odsetek, które w niektórych sytuacjach znacząco przewyższają dochodzoną kwotę główną.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

SKONTAKTUJ SIĘ!

Pamiętaj jednak, że w przypadku dochodzenia należności przez Fundusze sekurytyzacyjne duże znaczenie ma Twoje zachowanie jeszcze przed wytoczeniem powództwa.. nieprzemyślane działania mogą bowiem doprowadzić do stwierdzenia niewłaściwego uznania roszczenia, czy zrzeczenia się przedawnienia.